حرف
اینقدر حرف هایت را نپیچان

یک نفر خودش را

به سادگیت آویخته!